Müfettişlikten emekli olanlar belediyelerin müfettişlik kadrosuna atanabilir mi?

Müfettişlikten emekli olanların müfettişlik kadrosuna tekrar açıktan atanabilmesi için emekli aylığı kesilmek şartıyla boş kadro bulunması ve teftiş yönetmeliğinde uygun bir düzenleme bulunması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

657 sayılı Kanunun “memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yapılan düzenlemeye göre;

“İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.”

657 sayılı Kanunun “emeklilerin yeniden hizmete alınması” başlıklı 93’üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre;

“T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104’üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92’nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.”

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan düzenlemeye göre;

“Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

Bu yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, emekli olan memurların 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri memurluktan çekilenlerin belirli şartları sağlamaları durumunda yeniden memuriyete atanabileceklerine imkan verirken, 5335 sayılı Kanunun ilgili maddesi ise emekli memurların yeniden atanabileceği kurum ve kuruluşları tek tek saymış ve ayrıca emekli olanların emekli aylıkları kesilmeksizin hangi kurum ve kuruluşlarda çalışamayacakları, görev yapamayacakları yine tek tek sayılı ve sınırlı olarak sayılmıştır.

Konu özeline geldiğimizde, müfettişlikten emekli olan bir müfettişin bir belediyenin müfettişlik kadrosuna tekrar atanabilir mi? sorusunda, yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeler dikkate alındığında emekli aylığı kesilmek suretiyle bir belediyede boş bulunan müfettiş kadrosuna emekli aylığı kesilmek suretiyle atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle birlikte, emekli müfettişin atanacağı belediyenin yürürlükte bulunan teftiş kurulu yönetmeliğinin uygun olması başka bir deyişle emeklilik sonrası müfettişliğe açıktan atanabileceğine dair bir düzenlemenin de yer alması gerektiğini mütalaa etmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x